Програма безплодие

Мъжкото безплодие и лечението му с помощта на препаратите на FOHOW


Както показва опитът в лечебната практика, при секреторната форма на мъжко безплодие семенниците на мъжа не произвеждат достатъчно количество сперматозоиди, вследствие на което се затруднява оплождането на яйцеклетката. За такава форма на стерилитет се говори и в случаите когато е забавена подвижността на сперматозоидите или те имат дефекти в строежа. Основна причина за секреторното мъжко безплодие е варикозното разширение на вените на тестисите - варикоцеле. При варикозното разширение оттокът на венозна кръв през разширените вени е затруднен и напорът на кръвта е слаб. Затова в тестисите се развиват застойни явления, тяхното кръвоснабдяване се нарушава и естествените функции на тестисите са потиснати. Най-често варикоцеле поразява левия тестис, но след време процесът се прехвърля и върху здравия. В резултат функциите и на двата тестиса по изработване на здрави и подвижни сперматозоиди значително се затруднява, количеството сперматозоиди значително се понижава и се развива секреторната форма на мъжко безплодие.
Воднянка на тестисите. Това е заболяване, при което в тестисите се задържа течност, която притиска тестисите. Воднянката на тестисите също може да стане причина за секреторна форма на стерилитет, тъй като продължителното притискане на тестисите нарушава кръвоснабдяването, забавя се процесът на възпроизводство на сперматозоиди и намалява тяхното количество. При ингвинална херния се наблюдава аналогичен процес. За да избегнете това заболяване използвайте поясa FOHOW, течен кордицепс, рейши. Крипторхизмът, т.е. неспускането на тестисите в скротума, по-рядко може да стане причина за мъжкото безплодие. Лечението на крипторхизма трябва да се проведе до 7-годишна възраст, за да се съхрани естествената функция на тестисите, иначе рискът от развиване на мъжки стерилитет нараства неколкократно.
Епидемичен паротит (заушка). Това е вирусно заболяване, което поразява жлезистата тъкан, най-вече слюнчените жлези и половите жлези. Затова епидемичният паротит при силно възпаление и отсъствие на правилно лечение може значително да понижи репродуктивните функции на мъжа или да стане причина за необратим мъжки стерилитет.
Уврежданията на сперматогенния епител също могат да предизвикат мъжко безплодие. Така например, въздействието на проникващата радиация (в зависимост от дозата на облъчване) се проявява или като тотално поражение – лъчева болест, или като поражение на отделните тъкани и органи. Сперматогенния епител и най-чувствителен към радиационното облъчване. Електромагнитните високочестотни излъчвания например също водят до безплодие при мъжа. При това носенето на всякакви пристягащи средства на кръста или гърдите също представлява съществен рисков фактор за увреждане на тестисите. Трябва да се акцентира вниманието и върху това, че високочестотното електромагнитно облъчване въздейства отрицателно на всички органи на човека, еднакво върху жените и мъжете. Основно се поразяват органите и частите от органи с малко количество микрокапиляри: яйчниците, органите на зрението, мозъка, органите на слуха, носоглътката, простатата, жезите с вътрешна секреция, стените на съдовете, кожата, бъбреците, ноктите, корените на косата, костите.
Високите температури действат потискащо на целия процес на сперматогенезата и с времето могат да доведат до необратими последствия и за съжаление – до мъжко безплодие. В рисковите групи попадат не само работещите в горещи цехове, но и злоупотребяващите с баня и сауна. Напомняме, че всички водни процедури трябва да завършват с хладен душ, за да може температурата в тестисите да влезе в норма. Особено трябва да се подчертае, че загряващите се седалки в автомобила от една страна повишават комфорта, но от друга страна съществено повишават температурата в тестисите. Освен това, притискането на перинеума с тясно бельо и тесни дрехи, честите удари също водят до дисфункция на тестисите и към пълно мъжко безплодие. Професионалното занимание с велосипеден спорт често засяга репродуктивната функция. За съжаление стерилитетът сред спортистите, дълго време занимаващи се с колоездене, се наблюдава по-често. Не всеки организъм е способен да понесе пределното свръхчовешко натоварване, което трябва да понасят сериозните спортисти от всеки вид спорт.
Сифилисът, туберкулозата, коремният тиф, приемът на противотуморни, противоепилептични и антибактериални препарати и хормоналните нарушения могат да провокират развитието на мъжко безплодие. Временен мъжки стерилитет се развива също и в резултат от многократни продължителни стресове, дефицит на белтъчини в организма, хиповитаминоза и злоупотреба с алкохол и цигари. В регионите с неблагоприятни екологични условия процентът на двойки с мъжко безплодие е много по-висок. Да не споменаваме и негативните последствия от употребата на стимулатори от различен вид, ГМО продукти, консерванти и разбира се – наркотици.
Диагностиката на секреторното мъжко безплодие се основава на спермограма и на цитологични изследвания на тъканите на тестисите. Навременната диагностика помага да се изясни както степента на патологичното състояние, така и неговата първопричина. След коригирането на основното заболяване, довело до мъжкото безплодие, се провежда лечение с препаратите на FOHOW (регулиране, изчистване, възстановяване), насочено към съществено подобряване на сперматогенезата.

НА РУСКИ

Мужское бесплодие и лечение с помощью  препаратов ФОХОУ


 Как показывает опыт лечебной практики при секреторной форме мужского бесплодия яички мужчины не производят достаточное количество сперматозоидов, вследствие чего оплодотворение яйцеклетки затруднительно. О такой форме бесплодия говорят и в случаях, когда у сперматозоидов существенно замедлена их подвижность или они имеют дефекты в строении. Основной причиной секреторного мужского бесплодия является варикозное расширение вен яичек варикоцеле. При варикозном расширении отток венозной крови через расширенные вены затруднен, напор крови слабый. Поэтому в яичках развиваются застойные явления, нарушается их кровоснабжение и естественные функции яичек угнетается. Чаще всего варикоцеле поражается левое яичко, но со временем этот процесс переходит и на второе здоровое яичко. В результате функции обеих яичек по выработке здоровых и подвижных сперматозоидов  значительно угнетается, количество  сперматозоидов значительно  снижается и развивается секреторная форма мужского бесплодия.

 Водянка яичек.  Это заболевание, при котором в семенных яичках скапливается некая жидкость, сдавливающая яичко. Водянка яичек мужчины тоже может стать причиной секреторного мужского бесплодия, так как длительное сдавливание яичек жидкостью нарушает кровоснабжение яичек, замедляется сам процесс воспроизводства  сперматозоидов продуцирующей ткани и их количество. При паховой грыже наблюдается аналогичный процесс  что бы избежать данного заболевания используйте пояс ФОХОУ, жидкий кордицепс, рейши. Крипторхизм, то есть  неопущение  яичек в мошонку в детском еще возрасте (после 7 лет) - реже становится причиной мужского бесплодия. Лечение крипторхизма необходимо провести до семилетнего возраста, чтобы естественная функция яичек была сохранена, иначе риск развития мужского бесплодия возрастает в несколько раз.

 Эпидемический паротит. Это вирус который поражает железистую ткань, в первую очередь поражает слюнные железы и половые железы. Поэтому эпидемический орхит при достаточно сильном воспалении и отсутствии правильного лечения может значительно снизить репродуктивные функции мужчины, либо стать необратимой причиной мужского бесплодия.

 Повреждения сперматогенного эпителия тоже могут вызвать мужское бесплодие.  Так, например, воздействие проникающей радиации (в зависимости от дозы облучения) проявляется либо тотальным поражением – лучевой болезнью, либо поражением отдельных тканей и органов. Сперматогенный эпителий наиболее чувствителен к радиационному облучению. Электромагнитные высокочастотные излучения примерно так же приводят к тому же исходу бесплодия у мужчин. При этом ношение любых средств связи на поясе или у груди до того, тоже является существенным фактором риска поражения яичек ( в том числе). Следует акцентировать внимание на то что высокочастотное электромагнитное облучение отрицательно воздействует на все органы человека, независимо мужчины это или женщины. В основном поражаются органы и элементы органов с малым количеством микрокапиляров: яички, органы зрения, мозг, органы слуха, носоглотки, простаты, железы внутренней секреции, стенки сосудов, кожа, почки, ногти, корни волос, кости…

 Высокие температуры угнетающе действует на весь процесс сперматогенеза и со временем могут привести к необратимым последствиям и к сожалению - мужскому бесплодию. В группу риска попадают не только люди, работающие в горячих цехах, но и часто злоупотребляющие баней и сауной. Напоминаем, что все водные процедуры должны заканчиваться  прохладным душем, для того чтобы температура в яичках пришла в норму. Особо отметим, что сиденья с подогревом в автомобиле с одной стороны повышают как бы комфортность, а с другой – существенно повышают температуру в яичках. Кроме того, сдавливание промежности узким бельем и одеждой, частые удары ведут к дисфункции яичек и к полному мужскому бесплодию. Профессиональные занятия велоспортом часто сказываются на репродуктивной функции. Мужское бесплодие у спортсменов, длительно занимающихся велоспортом, диагностируется, к сожалению, в несколько раз чаще. Не всякий организм способен вынести запредельные сверхчеловеческие перегрузки, которые должны выполнять спортсмены серьезно занимающиеся любым видом спорта.

 Сифилис, туберкулез, брюшной тиф, прием противоопухолевых, противоэпилептических и антибактериальных препаратов и гормональные нарушения могут спровоцировать развитие мужского бесплодия. Временное мужское бесплодие развивается также и в результате многократных длительных стрессов, из-за дефицита белка в организме, гиповитаминоза и злоупотребления алкоголем и курением. В регионах  в том числе и в Москве с неблагоприятными экологическими условиями процент пар с мужским бесплодием намного выше. Мы уже не упоминаем и негативные последствия от употребления стимуляторов различного вида, генномодифицированных продуктов, и вообще продуктов консервантов, и конечно же при употреблении наркотиков.

 Диагностика секреторного мужского бесплодия основывается на спермограмме и на цитологическом исследовании тканей яичек. Вовремя проведенная квалифицированная диагностика  помогает выяснить как степень патологического состояния, так и его первопричину. После коррекции основного заболевания, приведшего к мужскому бесплодию, проводят курс лечения  с препаратами Фохоу (регуляция, очистка, востановление) направленный на существенное улучшение сперматогенеза.