Кордицепс и рейши за имунитет

Имунитетът и висшите гъби

Висшите гъби от гледна точка на науката
За първи път думата „имунитет”(от лат. Immunitas- свободен от нещо) е употребена от руския учен И. И. Мечников през 1901 година за обозначение на системата за защита на организма от външни инфекциозни агенти.
Отслабването на имунитета на съвременния човек е източник на много проблеми и е главен проблем в медицината. Комплексното влияние на негативните фактори (различните химически агенти, радиацията, пушенето, изобилието на пестициди в почвата и т.н.) потиска имунитета.
Защитната система на организма се състои от два основни типа имунна реакция. Първият тип реакция – това е клетъчната, представена от Т-килърите – клетките-убийци. Втория тип реакция е хуморалният, представен от В-клетките, които произвеждат антитела. Антителата се изработват в отговор на проникването на чужди за организма агенти и са строго специфични по отношение на агентите. Тези два типа имунитет са тясно свързани.
Китайският кордицепс (Cordyceps chinensis) се отнася към групата на естествените имуномодулатори и самата природа му е дала способността да регулира баланса между клетъчния и хуморалния имунитет. Той е високо ефективно имунорегулиращо средство, което в зависимост от изходното състояние на организма може както да повиши понижения имунитет, така и да намали проявите на излишна имунна реакция.
Способността на кордицепса да коригира различните нива на имунитет е обусловена от полизахаридите в неговия състав. За това свидетелстват експерименти, при които повишената концентрация на полизахариди позволява 10-15 пъти да се повиши имунорегулаторното действие (Liu P. и съавт. 2004). Това определя терапевтичната ефективност именно на течните форми на кордицепса, в които, благодарение на съвременните технологии, концентрацията на полизахариди е доведена до уникално ниво. (В. Алексеев, 2003).
В състава на линчжи (Ganoderma lucidum) също присъстват полизахариди, активиращи клетките-убейци и повишаващи изработването в организма на интерферон – главното противовирусно вещество.
Корекцията на имунитета под действието на кордицепса и линчжи е съпроводена от противораково и антиалергично действие.  
Силно противотуморно действие притежава също така полизахаридът лентинан в състава на гъбата шиитаке (Lentinula edodes). Лентинанът се използва в комплексна противотуморна терапия в качеството на препарат, задържащ развитието на различни видове тумори и препятстващ образуването на метастази чрез активиране на имунната система (Moriya, 1984). Имуномодулиращото действие на този полизахарид позволява той да бъде използван при най-различни имунодефицитни състояния.
В състава на гъбата гериций (Hericium erinaceus) също влизат полизахариди, активизиращи специфичния клетъчен имунитет.
Известно е, че за състоянието на имунната система огромна роля играе функцията на червата. Кордицепсът и линчжи коригират имунната система на слизестата обвивка на червата, активно защитават организма от действието на вирусите, бактериите и токсините (В.  Cijunskiene, 2004).
В заключение трябва да се отбележи, че препаратите на основата на висшите гъби, за разлика от много други имуномодулатори, не предизвиква ефект на пренапрежение в организма и могат да се използват дълго време за поддържане на имунитета на високо ниво.


На руски

Иммунитет и высшие грибы. 
     Высшие грибы  с точки зрения науки.

       Впервые слово «иммунитет» (от лат. immunitas – свободный от чего-либо) употребил русский учёный И. И. Мечников в 1901 году для обозначения системы защиты организма от внешнего инфекционного агента. 
       Ослабление иммунитета у современного человека стало источником множества проблем и главным вопросом медицины. Комплексное влияние негативных факторов (различные химические агенты, радиация, курение, избыток пестицидов в почве и т.п.) подавляет иммунитет.
Защитная система организма состоит из двух основных типов специфического иммунного ответа.
Первый тип ответа – клеточный, представлен Т-киллерами – клетками-убийцами.
Второй тип ответа – гуморальный, представлен В-клетками, которые производят антитела. Антитела вырабатываются в ответ на поступление чужеродных агентов и строго специфичны по отношению к ним.
       Эти два типа иммунитета тесно взаимосвязаны.
 
       Кордицепс китайский (Cordyceps chinensis) относится к группе естественных иммуномодуляторов и сама природа наградила его способностью регулировать иммунный баланс между клеточным и гуморальным иммунитетом. Это высокоэффективное иммунорегулирующее средство, которое в зависимости от исходного состояния организма может как повысить сниженный иммунитет, так и снизить проявления избыточного иммунитета.
         Способность кордицепса корректировать разные уровни иммунитета обусловлена присутствием в его составе комплекса полисахаридов. Об этом свидетельствует то, что повышение концентрации полисахаридов в условиях эксперимента позволило увеличить иммунорегуляторное действие в 10-15 раз (Liu P. и соавт., 2004). Это определяет терапевтическую эффективность именно жидких рецептур кордицепса, в которых, благодаря современным технологиям, концентрация полисахаридов доведена до уникального уровня (В. Алексеев, 2003).
 
        В составе линчжи (Ganoderma lucidum) также присутствуют полисахариды, активирующие клетки-киллеры и повышающие выработку в организме интерферона – главного противовирусного вещества.
       
     Коррекция иммунитета под действием кордицепса и линчжи сопровождается противоопухолевым и антиаллергическим действием.
 
     Сильным противоопухолевым действием обладает также полисахарид лентинан в составе шиитаке (Lentinula edodes). Лентинан используется в комплексной противоопухолевой терапии в качестве препарата, задерживающего развитие различных опухолей и препятствующего образованию метастазов через активацию иммунной системы (Moriya, 1984). Иммуномодулирующее действие этого полисахарида позволяет использовать его при самых разных иммунодефицитных состояниях.
 
      В составе гериция (Hericium erinaceus) также входят полисахариды, активизирующие специфический клеточный иммунитет.
       Известно, что для состояния иммунной системы огромное значение играет функция кишечника. Кордицепс и линчжи корректируют иммунную систему слизистой кишечника, активно защищают организм от действия вирусов, бактерий и токсинов (B. Cijunskiene, 2004).
        В заключение следует отметить, что препараты на основе высших грибов, в отличие от многих иммуностимуляторов, не вызывают эффекта «загнанной лошади» и могут использоваться в течение долгого времени для поддержания иммунитета на высоком уровне.